ALGEMENE VOORWAARDEN BVALTRIMONDI

KBO nr. 0733715423 
Hombeekseweg 19 bus 1 te  1880 Kapelle-op-den-Bos


1. Algemene informatie over BV ALTRIMONDI

BV ALTRIMONDI is een Besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Hombeekseweg 19 bus 1, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer  0733715423 en met contactgegevens email : yvan@altrimondi.finance en tel. : 0471/56.46.95

De informatie verschaft op de website of in de nieuwsbrief van BV ALTRIMONDI over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. 

Bijgevolg is BV ALTRIMONDI niet onderworpen aan het toezicht van het FSMA en evenmin aan de gedragsregels die van toepassing zijn op de financiële sector.

 

2. Toepassingsgebied 

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) regelen de betrekkingen tussen BV ALTRIMONDI en zijn Cliënten, behoudens andersluidende bepalingen voortvloeiend uit specifieke overeenkomsten.

Tenzij anders bepaald, gelden deze voorwaarden voor alle Cliënten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Als een van deze bepalingen in strijd zou zijn met een wet- of regelgeving ter bescherming van een groep van personen (bv. de bepalingen van het Wetboek van economisch recht die de Cliënten beschermen die handelen als consument in de zin van artikel I.1,2° van dat Wetboek), dan moet deze bepaling worden beschouwd als niet van toepassing op deze personen. 

 

3. Aansprakelijkheid van BV ALTRIMONDI

BV ALTRIMONDI streeft ernaar dat de informatie op haar website en in haar nieuwsbrief up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website en/of de nieuwsbrief gebeurt op risico van de cliënt. 

BV ALTRIMONDI geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de verschafte informatie, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de cliënt zou lijden.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een contract en zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen is BV ALTRIMONDI alleen aansprakelijk voor bedrog of enige grove fout door hem of door zijn aangestelden in het kader van zijn zakenrelatie met de Cliënt. Ze is niet aansprakelijk voor een lichte fout of voor enige andere fout. 

In alle gevallen waarin BV ALTRIMONDI aansprakelijk gesteld wordt, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden tot de rechtstreekse schade, dit wil zeggen tot de schade die het noodzakelijk en onvermijdelijk gevolg is van de fout van BV ALTRIMONDI en kan zij in geen geval aanleiding tot een vergoeding van indirecte schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals, onder meer, winstderving, verhoging van de algemene kosten, verstoring van een planning, verlies van winst, van reputatie, van cliënteel of van verwachte besparingen. 

BV ALTRIMONDI is niet gehouden het verlies te vergoeden van de kans om winst te realiseren of verlies te voorkomen.
 
BV ALTRIMONDI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voor de Cliënt rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gebeurtenissen van overmacht of uit maatregelen genomen door de Belgische of buitenlandse overheid. 

Wat betreft de informatie over Financiële Instrumenten van derden, is BV ALTRIMONDI niet aansprakelijk voor fouten of omissies die voorkomen in prospectussen of elke voor een Financieel Instrument voorziene documentatie (zoals bijvoorbeeld informatie betreffende de tarieven). Evenzeer is BV ALTRIMONDI niet verantwoordelijk in geval van een onjuiste waardering van deze Financiële Instrumenten als gevolg van onjuiste informatie aangeleverd door derden. 
In het algemeen kan BV ALTRIMONDI niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste, achterhaalde of onvolledige informatie op de Website, wanneer deze informatie afkomstig is van externe bronnen. Bijgevolg draagt BV ALTRIMONDI geen enkele verantwoordelijkheid voor verliezen van om het even welke aard die het gevolg zijn van deze fouten of omissies. 
BV ALTRIMONDI oefent geen enkel toezicht uit op de websites of internetadressen van derden waartoe de Cliënt toegang kan krijgen via mogelijke ‘hyperlinks’ die voorkomen op de Website, noch op de informatie of ‘hyperlinks’ die op deze sites voorkomen, en draagt daarvoor aldus geen verantwoordelijkheid. Het verschaffen van voormelde hyperlinks betekent bovendien niet dat BV ALTRIMONDI de inhoud ervan aanbeveelt, ermee akkoord gaat of op enige wijze samenwerkt met de houder van de Website waarnaar verwezen wordt. 

 

4. Privacy 

De persoonsgegevens met betrekking tot de Cliënt worden geregistreerd in een of meerdere bestanden van BV ALTRIMONDI met in achtneming van de in België toepasselijke wetgeving. 
Met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt de Cliënt ervan op de hoogte gebracht dat de "verantwoordelijke voor de verwerking" Yvan Van Campenhout, bestuurder en vaste vertegenwoordiger van BV ALTRIMONDI, is.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

De op de website en in de nieuwsbrief verstrekte informatie, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan BV ALTRIMONDI. 
De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Yvan Van Campenhout, bestuurder en vaste vertegenwoordiger van BV ALTRIMONDI.

 

6. Nietigheid

Nietigheid van een beding van de voorwaarden leidt enkel tot de niet-toepassing ervan, doch laat de andere voorwaarden onverlet.

 

7.Toepasselijk recht en bevoegdheid 

De Algemene Voorwaarden en alle rechten en verplichtingen van de Cliënt en van BV ALTRIMONDI, zijn onderworpen aan het Belgische recht. In het geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen. 

 

8. Ten slotte

Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de privacy disclaimer, gebruiksvoorwaarden en cookiepolicy op onze websites en de algemene abonnementsvoorwaarden de volledige contractuele relatie tussen u als cliënt en BV ALTRIMONDI. Cliënt verklaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden.