Naam : BV ALTRIMONDI
KBO : nr. 0733715423
BTW :  BE0733715423 
Website : www.altrimondi.finance
Email : yvan@altrimondi.finance
Tel : 0471/56.46.95
Zetel : Hombeekseweg 19 bus 1 ; 1880 Kapelle-op-den-Bos


Deze website is eigendom van BV ALTRIMONDI

Door de toegang tot de website en het gebruik ervan, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en beschermingsrechten zoals die hieronder werden beschreven. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. De Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn territoriaal bevoegd.

Privacy

BV ALTRIMONDI hecht belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens en verbindt er zich toe om naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen middels juridische en technische voorzorgen. Het betreft evenwel slechts een inspanningsverbintenis. Indien de klant of gebruiker van de website om persoonlijke informatie wordt verzocht, verbindt BV ALTRIMONDI zich ertoe om deze gegevens enkel te gebruiken voor doeleinden die aansluiten bij haar activiteiten of van één van haar verbonden ondernemingen, zonder ze door te geven aan derden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker een recht op mededeling,  inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens, dit middels schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan yvan@altrimondi.finance, voorzien van een kopie van uw identiteitskaart. Op dezelfde wijze kan de gebruiker zich desgevallend ook verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens.

 

Cookies

Bij een bezoek aan de website(s) van BV ALTRIMONDI en/of haar verbonden ondernemingen kunnen er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze ‘cookies’ zijn er in eerste instantie op gericht om het gebruiksgemak van de website te verhogen in functie van uw persoonlijke voorkeuren. 

Het is mogelijk dat uw internetbrowser het gebruik van ‘cookies’ verhindert, waardoor u een waarschuwing ontvangt telkenmale een ‘cookie’ achtergelaten wordt. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser zelf. Cookies kunnen naderhand door de gebruiker ook steeds worden verwijderd van de harde schijf.

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle onderdelen van de website van BV ALTRIMONDI en/of haar verbonden ondernemingen, met inbegrip van teksten, foto’s, lookbooks, logo’s, beelden enz., zijn exclusieve eigendom van BV ALTRIMONDI, of vallen binnen haar exclusief gebruiksrecht, zoals dit haar werd toegekend door de auteur ervan. 

De website en alle onderdelen ervan vallen onder bescherming van de Wet op de Auteursrechten van 30 juni 1994, alsook alle andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom.

Elke vorm van gebruik, reproductie, verspreiding, publicatie enz. van een deel of geheel van de website is verboden, tenzij mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van BV ALTRIMONDI. 
Hetzelfde geldt voor gebruikers die op een eigen website een al dan niet automatische hyperlink willen instellen met de website van BV ALTRIMONDI. 
Hotlinken of inlinken, waarbij de website van de gebruiker voor inhoud, foto’s, logo’s e.d.m. automatisch terugkoppelt naar de website van BV ALTRIMONDI en/of haar verbonden ondernemingen door gebruik te maken van diens bandbreedte, is ten allen tijde verboden. In elk geval is de gebruiker gehouden op eerste verzoek van BV ALTRIMONDI en/of haar verbonden ondernemingen elke link te verwijderen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De website van BV ALTRIMONDI is gericht op de informatieverstrekking. De informatie is algemeen van aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dan ook op geen enkele wijze enige bindende overeenkomst of verbintenis van welke aard dan ook tot stand brengen.

BV ALTRIMONDI streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. BV ALTRIMONDI geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. 

Wat betreft de informatie over Financiële Instrumenten van derden, is BV ALTRIMONDI niet aansprakelijk voor fouten of omissies die voorkomen in prospectussen of elke voor een Financieel Instrument voorziene documentatie (zoals bijvoorbeeld informatie betreffende de tarieven). Evenzeer is BV ALTRIMONDI niet verantwoordelijk in geval van een onjuiste waardering van deze Financiële Instrumenten als gevolg van onjuiste informatie aangeleverd door derden. In het algemeen kan BV ALTRIMONDI niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste, achterhaalde of onvolledige informatie op de Website, wanneer deze informatie afkomstig is van externe bronnen. Bijgevolg draagt BV ALTRIMONDI geen enkele verantwoordelijkheid voor verliezen van om het even welke aard die het gevolg zijn van deze fouten of omissies. 
De informatie op deze website over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen beantwoordt aan de hoogste professionele maatstaven. Zij wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. BV ALTRIMONDI is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website. 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een contract en zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen is BV ALTRIMONDI alleen aansprakelijk voor bedrog of enige grove fout door hem of door zijn aangestelden in het kader van zijn zakenrelatie met de Cliënt. Ze is niet aansprakelijk voor een lichte fout of voor enige andere fout. 

In alle gevallen waarin BV ALTRIMONDI aansprakelijk gesteld wordt, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden tot de rechtstreekse schade, dit wil zeggen tot de schade die het noodzakelijk en onvermijdelijk gevolg is van de fout van BV ALTRIMONDI en kan zij in geen geval aanleiding tot een vergoeding van indirecte schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals, onder meer, winstderving, verhoging van de algemene kosten, verstoring van een planning, verlies van winst, van reputatie, van cliënteel of van verwachte besparingen. 

BV ALTRIMONDI is niet gehouden het verlies te vergoeden van de kans om winst te realiseren of verlies te voorkomen.
 
BV ALTRIMONDI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voor de Cliënt rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gebeurtenissen van overmacht of uit maatregelen genomen door de Belgische of buitenlandse overheid. 

BV ALTRIMONDI oefent geen enkel toezicht uit op de websites of internetadressen van derden waartoe de Cliënt toegang kan krijgen via mogelijke ‘hyperlinks’ die voorkomen op de Website, noch op de informatie of ‘hyperlinks’ die op deze sites voorkomen, en draagt daarvoor aldus geen verantwoordelijkheid.